Програма обучения

„Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление“

14.05 – 15.05.2015 г.

Хотел „Арена“ Самоков

 http://e-obshtina.zop-services.com/  Този интернет сайт е изграден във връзка с изпълнение на Договор № М13-22-149/05.09.2014г.-U-08 от 07.04.2015., с предмет „Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление“ между Община Самоков и ДЗЗД „Е-ОБЩИНА.БГ“. В него може да намерите информация за предвидените специализирани обучения и дейности – програма на обученията, обучителни материали /лекции, презентации, практически казуси/, предстоящи събития, галерия и форум за мнения и коментари.

четвъртък, 14.05.2015 г.

12,00 – 12,30 ч.                Пристигане и настаняване

12,30 – 13,30 ч. Обяд

13,30 – 14,00 ч. Регистрация на участниците

14,00 – 15,30 ч           Сесия 1, лектор доц. Д-р Ирина Цакова.

Час Съдържание
14.00 – 14.30 Приветствия към участниците
14.30– 15.30 Лекция: Възможности за финансиране на общинските администрации при въвеждане на ЕАУ; ОП „Добро управление”
15.30-15.45 Дискусия.

15,45 – 16,15 ч.          Кафе-пауза

 

16,00 – 17,30 ч           Сесия 2, лектор доц.  д-р Мария Казанджиева

Час Съдържание
16.15 – 17.15 Лекция: Публикуване в Интернет на проектите за нормативни и общи административни актове и тяхното обществено обсъждане.
17.15 – 17.30 Отворена дискусия: Електронна процедура по издаване на нормативни актове

Оценка и затваряне на деня.

 20,00 ч                 Вечеря

 Петък, 15.05.2015 г.

 7,30 – 8,30 ч.             Закуска

8,30 – 9,00 ч.             Регистрация

 

9,00 – 10,30 ч.           Сесия 7, Алеко Джилджов

Час Съдържание
09.00 – 10.30 Лекция: Представяне на концепцията за комплексно административно обслужване и конкретни стъпки за въвеждането му в общините.
10.30– 11.00 Дискусия

11,00 – 11,30 ч.         Връчване на Сертификати на участниците.  

 11,30 – 11,45 ч.         Попълване на анкетни карти

12,00 – 13,00 ч.         Обяд

13,30 ч.                      Отпътуване

 АНОНС НА ЕКИПА 

ДОЦ. Д-Р МАРИЯ КАЗАНДЖИЕВА

Правен съветник в дирекция “Правна” на Министерския съвет и участие в разработването на редица нормативни актове по възлагане: проектите на Закон за културното наследство и подзаконовата уредба по прилагането му (от Народното събрание, съответно Министерството на културата), на Закона за Националната агенция за приходите (от данъчната администрация) и др..            Автор на лекционни курсове на теми: „Публична администрация”, „Правен режим на държавната служба”, Административно право и процес, Управление на народното стопанство в  СУ „Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет, МВБУ – Ботевград, НБУ, Програма „Право”, ЮЗУ-Благоевград.

Лектор в  Института по публична администрация – въвеждащо и специализирано обучение на държавни служители по административно право съгласно каталога на института.

Експерт в Центъра за администрация, участващ в това качество при разработването на проект на Закон за държавния служител и експерт в екипа за изпълнение на дейност „Разработване на проекти на нормативни актове в областта на координационните механизми – проект ”Съвместни действия за по-добри резултати – усъвършенстване на координацията в държавната администрация”, финансиран от ОП „Административен капацитет”.

Автор на две монографии, две авторски части в колективно издание, 10 статии и 3 учебника.

 АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ

Хоноруван преподавател в катедра „Публична администрация”, Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Работи в дирекция „Модернизацията на Министерския съвет“ на длъжност държавен експерт. В периода 2011 – 2013 е ръководител на проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите“, по който са изготвени Базисен модел на комплексно административно обслужване и проект на Закон за изменение и допълнение на АПК за въвеждане на комплексното административно обслужване.

Основни области на научен интерес – децентрализация, регионално развитие; административна реформа, административно обслужване.

ТРАЯНА ТИМЕВА

 Траяна Тимева е завършила Нов български университет. Притежава магистърска степен по „Право” и степен бакалавър по специалност „Връзки с обществеността. Член е на Управителния съвет на Европейски център по законодателство. Адвокатски сътрудник в правна кантора. Притежава отлични компетенции в сферата на координацията и организацията на хора. Опит в стратегическо планиране, извършване на сравнително – правни изследвания,осъществяване контакт и сътрудничество със сходни организации, разработване на  образователни програми за провеждане на интерактивни обучения.

ДОЦ. Д-Р ИРИНА ЦАКОВА

Ирина Цакова е доктор по право, доцент по Информационно право. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“. Защитила е докторска дисертация на тема „Реализация на субективни права във виртуалното пространство“. Автор на редица научни трудове,сатии, монографии, учебници и публикации в сферата на правното регулиране във виртуалното пространство, електронните документи и електронна търговия. От 2002 г. е преподавател по правни дисциплини. Адвокат в Софийска Адвокатска колегия.

Член на Работна група за изработване на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г. Член на Академичния съвет на Международно висше бизнес училище.


„Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление“

15.03 – 17.03.2015 г.

Хотел „Арена“ Самоков

сряда, 15.03.2015 г.

12,00 – 12,30 ч.                Пристигане и настаняване

12,30 – 13,30 ч. Обяд

13,30 – 14,00 ч. Регистрация на участниците 

14,00 – 15,30 ч           Сесия 1, лектор проф. д-р Тенчо Колев

Час Съдържание
14.00 – 14.15 Въведение – цел, представяне на програмата, участници, очаквания и правила на работа.
14.15– 15.15 Лекция: Правотворческа дейност в общините при въвеждане на електронни административни услуги. Синхронизиране на вътрешни правила.
15.15-15.30 Дискусия.

15,30 – 16,00 ч.          Кафе-пауза 

16,00 – 17,30 ч           Сесия 2, лектор доц.  д-р Ирина Цакова

Час Съдържание
16.00 – 17.00 Лекция: Право и Интернет. Нормативно регулиране на виртуалното простпанство
17.00 – 17.30 Отворена дискусия.Оценка и затваряне на деня.

 19,30 – 20,30 ч                   Вечеря 

Четвъртък, 16.03.2015 г.

7,30 – 8,30 ч.             Закуска

8,30 – 9,00 ч.             Регистрация 

9,00 – 10,30 ч.           Сесия 3, лектор Нели Стайкова

Час Съдържание
9.00 – 10.30 Лекция: Електронно управление – нормативни и други изисквания, регистри.
9.30 – 9.45 Дискусия: „Приложение на Закона за електронното управление в общинските администрации“.
10.10 – 10.30 Дискусия: „Приложение и роля на общинските публичните регистри“. 

10,30 – 11,00 ч.         Кафе-пауза 

11,00 – 12,30 ч.         Сесия 4, лектор Нели Стайкова

Час Съдържание
11.00 – 12.00 Лекция: Организация на документооборота на електронни документи.
12.00 – 12.30 Дискусия: Как е организиран документооборота на електронни документи във Вашата община?

 12,30 – 13,30 ч.         Обяд 

13,30 – 15,00 ч.         Сесия 5, лектор Нели Стайкова

Час Съдържание
13.30 – 14.30 Лекция: Структура и методология на КАО.
14.30 – 15.00 Дискусия: Отворена дискусия

 15,00- 15,30 ч.           Кафе-пауза 

15,30 – 17,00 ч.         Сесия 6, лектор Нели Стайкова

Час Съдържание
15.30 – 16.30 Лекция: Прилагане на принципите на КАО в община Троян.
16.30– 17.00 Дискусия:Предизвикателствата пред администрацията при въвеждане на КАО

 19,30 – 20,30 ч.         Вечеря 

Петък, 17.03.2015 г. 

7,30 – 8,30 ч.             Закуска

8,30 – 9,00 ч.             Регистрация 

9,00 – 10,30 ч.           Сесия 7, доц. д-р Ирина Цакова

Час Съдържание
09.00 – 10.00 Лекция: Интернет като среда за социално взаимодействие.Същност и правен режим на домейн имената
10.00– 10.30 Дискусия: Трудности  и възможности за онлайн комуникация между администрация и потребители на услуги.

10,30 – 11,00 ч.         Кафе-пауза 

11,00 – 12,30 ч.         Сесия 8, доц. Д-р Ирина Цакова 

Час Съдържание
11.00 – 12.00 Лекция: Компютърни програми, бази данни и сайтове – „новите обекти” на авторското право.
12.00– 12.30 Отворена дискусия.

12,30 – 12,50 ч.         Попълване на анкетни карти

12,50 – 13,50 ч.         Обяд

14,00 ч.                      Отпътуване

Час Съдържание
09.00 – 9.15 Въведение – цел, представяне на програмата, участници, очаквания и правила на работа.
9.15– 10.30 Презентация: Тема №2. Добри практики на взаимодействие между европейски общини /от различни държави – членки/при въвеждане на ЕАУ/;
10.30-11.00 Кафе – пауза
11.00 – 11.30 Дискусия: Възможности за въвеждане на добри практики между общините партньори
11.30 – 12.00 Заключителна дискусия
12.00 – 14.00 Обяд – На чаша вино с приятели!
FacebookTwitterGoogle+Сподели