Начало

OPAKPartner

Настоящият продукт се финансира по договор на Община Самоков по проект “Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление” , договор с рег. М13-22-149/05.09.2014., Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/2.2-14, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

Общата цел на проекта е насочена към повишаване компетентността на служителите в общинските администраци и кметствата на територията на общините Самоков, Червен бряг и Роман чрез участие в специализирани и тематични обучения  за повишаване капацитета за въвеждане и прилагане на електронно управление.

Провеждане на външното  специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление се изпълнява от ДЗЗД „ Е-ОБЩИНА.БГ”  по Договор № М13-22-149/05.09.2014г.-U-08/  от 07.04.2015г.       

Екипът, който е  ангажиран за реализиране и изпълнение на проекта се състои от висококвалифицирани експерти с дългогодишен опит в съответната област, както и в организирането и провеждането на семинари и обучения с различна тематика.

 

АНОНС НА ЕКИПА

ТРАЯНА ТИМЕВА

Траяна Тимева е завършила Нов български университет. Притежава магистърска степен по „Право” и степен бакалавър по специалност „Връзки с обществеността. Член е на Управителния съвет на Европейски център по законодателство. Адвокатски сътрудник в правна кантора. Притежава отлични компетенции в сферата на координацията и организацията на хора. Опит в стратегическо планиране, извършване на сравнително – правни изследвания,осъществяване контакт и сътрудничество със сходни организации, разработване на  образователни програми за провеждане на интерактивни обучения.

ПРОФ. Д-Р  ТЕНЧО КОЛЕВ  

Тенчо Колев е професор по Обща теория на правото в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на множество научни статии, студии,монографии, учебници и научни трудове в областта на общата теория на правото, теория на правотвоческата и правораздавателната дейност.

Притежава дългогодишен опит в сферата на управлението като декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”.

Специфичен опит в областта на законодателството, включително в качеството на Председател на Съвета по законодателство към Министър председателя на Република България, парламентарен секретар на Министерството на правосъдието. Притежава опит в изпълнението на над 30 проекта за университетско сътрудничество, обмен на студенти, докторанти и хабилитирани преподаватели с университети от ЕС и ЕИП.

Член на Работна група за изработване на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г.

НЕЛИ СТАЙКОВА  

Нели Стайкова е завършила Социално и застрахователно дело в Стопанска Академия „Д.А.Ценов”  гр. Свищов. Секретар на община Троян. Осъществява административно ръководство на общинската администрация; ръководи, координира и контролира дейността на  администрацията за точно спазване на нормативните актове,  разпорежданията на кмета на общината и решенията на общинския съвет; създава условия за нормална и ефективна работа на звената в администрацията.

ДОЦ. Д-Р ИРИНА ЦАКОВА

Ирина Цакова е доктор по право, доцент по Информационно право. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“. Защитила е докторска дисертация на тема „Реализация на субективни права във виртуалното пространство“. Автор на редица научни трудове,сатии, монографии, учебници и публикации в сферата на правното регулиране във виртуалното пространство, електронните документи и електронна търговия. От 2002 г. е преподавател по правни дисциплини. Адвокат в Софийска Адвокатска колегия.

Член на Работна група за изработване на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г. Член на Академичния съвет на Международно висше бизнес училище.


Този документ е създаден в рамките на проект “Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”, ДФП № М13-22-149/05.09. 2014г.,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

FacebookTwitterGoogle+Сподели